స్క్రూ క్యాప్

 • Screw Cap-S2027

  స్క్రూ క్యాప్- S2027

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S2027
  ఉత్పత్తి పేరు: 38 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S3776

  స్క్రూ క్యాప్- S3776

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: ఎస్ 3776
  ఉత్పత్తి పేరు: 18 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S1770

  స్క్రూ క్యాప్- S1770

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S1770
  ఉత్పత్తి పేరు: 20 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S2009

  స్క్రూ క్యాప్- S2009

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S1770
  ఉత్పత్తి పేరు: 30 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S10685

  స్క్రూ క్యాప్- S10685

  ఉత్పత్తి పేరు: 60 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  ఉత్పత్తి పేరు: 30 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S2692

  స్క్రూ క్యాప్- S2692

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S2692
  ఉత్పత్తి పేరు: 62 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S2020

  స్క్రూ క్యాప్- S2020

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S2020
  ఉత్పత్తి పేరు: mm స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S2026

  స్క్రూ క్యాప్- S2026

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S2026
  ఉత్పత్తి పేరు: 20 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S3339

  స్క్రూ క్యాప్- S3339

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S2026
  ఉత్పత్తి పేరు: 24 మిమీ స్క్రూ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S2748

  స్క్రూ క్యాప్- S2748

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S2026
  ఉత్పత్తి పేరు: 24 మిమీ పుల్ అవుట్ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్

 • Screw Cap-S3995

  స్క్రూ క్యాప్- S3995

  ఉత్పత్తి సంఖ్య: S2026
  ఉత్పత్తి పేరు: 45 మిమీ డెంటల్ క్యాప్
  మధ్యస్థం: పిపి
  ఉపయోగం: వాషింగ్, బయోమెడికల్, సౌందర్య సాధనాలు, రసాయన
  స్పెక్: తుప్పు నిరోధకత, లీకేజ్ ప్రూఫ్, బలమైన సీలింగ్